Reklama
 
Blog | Matěj Hollan

Na co je Kancelář prezidenta republiky

Účelem Kanceláře prezidenta republiky je zajišťovat servis prezidentovi. Není v lidských silách prezidenta, aby si ke všemu našel a vyhodnotil informace sám. S výjimkou Václava Klause. Ten svou kancelář evidentně nepotřebuje.

Zabývám se již nějaký čas právními nástroji regulace hazardu, zejména na lokální úrovni z pozice obcí (www.osbrneni.cz). Proto jsem sledoval i proces schvalování novely zákona o loteriích, jak ve sněmovně (http://hollan.blog.respekt.ihned.cz/c1-45947690-zakon-o-hazardu-psany-krvi), tak v senátu (http://hollan.blog.respekt.ihned.cz/c1-45944960-dalsi-pokus-o-odstrel-novely-zakona-o-hazardu).

Jako pro nikoho pro mne nebylo překvapením (ne, že bych se nerozčílil), když Klaus novelu vetoval po skončení funkčního období sněmovny (http://www.klaus.cz/clanky/2622). Veto zákona je jistě prezidentova ústavní pravomoc, otázka je, jestli je přijatelné (a nedosahuje to třebas parametrů velezrady…), pokud se odůvodnění veta sestává výhradně ze lží, podstrčených Synotem a jeho podřízenými (Národní divadlo Krno), akcionářemi Sazky a spol. Podrobněji o tom zde: http://hollan.blog.respekt.ihned.cz/c1-45943050-klaus-versus-pravda.

Klaus se opíral o různé (imaginární?) materiály – petice a dopisy zástupců „všech sportovních svazů a mládežnických organizací“ (přičemž např. Junáka si prostě a jednoduše vymyslel), „nedodržení notifikačního procesu“, „přijetím novely by ztratily možnost získat finanční granty školy, nemocnice, domovy důchodců a mládeže, divadla či muzea a handicapovaní spoluobčané, aniž by byl jakkoli vyřešen jiný zdroj jejich příjmů.“, připadalo mi proto logické chtít po Kanceláři prezidenta republiky, která je dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinným subjektem, podkladové materiály pro Klausovo rozhodnutí.

Reklama

Pokud by Kancelář prezidenta republiky (vč. principála) nebyla detašovaným pracovištěm chovanců Bohnické léčebny, platilo by, že relevantní dokumenty pro rozhodnutí prezidenta má KPR k dispozici. Vyplývá to tak i ze zákona 114/1993 Sb. o KPR (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=114%2F1993&number2&name&text), kde se v par. 2 praví:

(1) Kancelář zajišťuje obstarávání věcí spojených

a) s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony.

I podle Organizačního řádu KPR (http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/kancelar-prezidenta-republiky/cinnost-kancelare-prezidenta-republiky/organizacni-rad.shtml) tomu není jinak:

(2) Odbor politický (pozn.: pitbull Jakl) zejména

a) sleduje přípravu a proces legislativní tvorby zákonů, vyhodnocuje jejich společenský dopad, spolupracuje s Odborem legislativy a práva na zpracování rozborů a stanovisek k přijatým zákonům předkládaným prezidentu republiky k podpisu, případně k vrácení přijatých zákonů Poslanecké sněmovně k jejich opětovnému projednání,

b) připravuje pro prezidenta republiky podklady a doporučení z oblasti justice, ekonomiky, životního prostředí, zdravotnictví, sociálních věcí, školství, vědy, kultury a dalších oblastí života společnosti, včetně občanských sdružení a nadací; přitom využívá i informací získaných z ostatních útvarů Kanceláře.

 

Přijímá a vyřizuje ústní a písemná podání občanů adresovaná prezidentu republiky a Kanceláři.“ (http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/kancelar-prezidenta-republiky/cinnost-kancelare-prezidenta-republiky/organizacni-struktura.shtml)

Stejně tak i Odbor legislativy a práva.

Samozřejmě jsem z KPR žádnou relevantní informaci nedostal. Podával jsem žádost o info celkem třikrát, protože jsem nedodržel prve správně formality a podruhé se nestihl v termínu odvolat. Minulý týden jsem na ručně dělaném papíře obdržel odpověď na Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace a pokud to stihnu, tak mohu do dvou měsíců podat žalobu.

Z naší názorové výměny vytahuji:

————————

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

(…)

Požadoval jsem, aby mi Kancelář prezidenta republiky, jakožto povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., poskytla „veškeré podklady k rozhodnutí prezidenta republiky, prof. Ing. Václava Klause, Csc., kterým dne 9. 6. 2010 vetoval novelu zákona o loteriích.„, jmenovitě:

1. Texty petic, které ve věci novely zákona o loteriích Kancelář prezidenta republiky obdržela, počet podepsaných petentů a jména členů petičního výboru.

(Podotýkám, že kdykoliv, kdy někdo, kdo by tak obecně činit nemusel, použije vůči veřejnému orgánu postup podle zákona, který vyvolává na straně veřejného orgánu nějaký povinný postup, jde již o informace, které poskytující osobě zákon poskytnout ukládá. Zde ukládajícím zákonem je zákon o právu petičním, který petičnímu výboru ukládá či od něj požaduje náležitosti petice. Mezi ně patří především text petice.)

2. podkladový materiál ukazující, že podpisem zákona by „nebyl dodržen notifikační postup, který v této oblasti vyžaduje Evropská komise.

3. Právní rozbor Kanceláře prezidenta republiky ukazující že, jde o „nepřípustnou právní retroaktivitu, jež je v rozporu s principem právní jistoty zakotvené v Ústavě České republiky.

4. Všechny ostatní materiály, které v souvislosti s novelou loterního zákona a vetem prezidenta republika obdržel, vyžádal si či připravil povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., Kancelář prezidenta republiky.

Pan Jakl mi však odepsal, že: „...materiály, na základě kterých se prezident republiky rozhodoval, nejsou výsledkem činnosti Kanceláře prezidenta republiky, a proto Vám je nemůže poskytnout.“  Již dříve mi pak pan Jakl napsal, že: „Zveřejnění podkladů, které požadujete, je nad rámec zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neboť představují pouze neúplnou část názorů, na základě kterých se prezident republiky rozhoduje.

Chápu odpověď pana Jakla jako nepochopení smyslu zákona č. 106/1999 Sb., protože jsem se neptal na nějakou sumu všech názorů prezidenta republika, ale na konkrétní existující informace, která má KPR k dispozici (není přitom z hlediska zák. č. 106/1999 Sb. relevantní, zda je sama vytvořila) a žádám tedy v této Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace opětovně o veškeré materiály, které vypracovala nebo obdržela Kancelář prezidenta republiky ve věci novely zákona o loteriích, kterou prezident dne 9. 6. 2010 vetoval. Opakuji, že mi je jedno, zda materiály prezident pro své veto použil, jde mi o to, které materiály vypracovala či obdržela Kancelář prezidenta republiky.

——————————

V odpovědi na Stížnost mi Weigl napsal: „Požadované podklady obdržel prezident republiky a KPR jimi nedisponuje„.

——————————

 Tedy shrnuto:

– Klausovi někdo prý strká na ulici tajně petice a právní rozbory (když by byly určeny Klausovi prostřednictvím KPR, jak se uvádí v organizační struktuře, KPR by byla povinna je vydat) a on se na základě jakýchsi tajných materiálů, které neposuzuje s realitou, jaksi rozhodne.

– Kancelář prezidenta republiky, tedy konkrétně odbor politický a odbor legislativy a práva je naprosto k ničemu, protože Klaus jeho práci zastane sám (a líp), takže si vydržujeme z našich daní Jakla a spol., aby mohli psát o mastných ptácích.

Milé.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama